تحویل و راه اندازی دستگاه هواساز تبخیری دو مرحله ای پروژه مسکونی آقای طوسی
شهریور 31

تحویل و راه اندازی دستگاه هواساز تبخیری دو مرحله ای پروژه مسکونی جناب آقای طوسی به متراژ هر واحد 150 مترمربع واقع در خیابان فارغ التحصیلان مشهد