تحویل دو دستگاه هواساز سرمایشی گرمایشی بیمارستان طالقانی تربت جام
شهریور 31

تحویل دو دستگاه هواساز سرمایشی گرمایشی 20000 CFM و 900 CFM جهت بخش NICU و راهروی بیمارستان طالقانی تربت جام