راه اندازی نیروگاه خورشیدی کارخانه آریا تهویه خراسان
مهر 02

راه اندازی نیروگاه خورشیدی 100 کیلوواتی کارخانه آریا تهویه خراسان واقع در شهرک صنعتی چناران