مبحث چهاردهم (تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع) سال انتشار 1380
مهر 06

14-1- الزامات قانونی

14-1-1- حدود و دامنه کار

14-1-1-1- «مبحث چهاردهم- تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع» الزامـات حـداقل را، کـه آنها مشمول الزام قانونی است، در مورد تأسیسات مکانیکی که به منظورهای زیـر در داخـل سـاختمان نصـب شود، مقرر می دارد:

الف( گرم کردن فضاهای داخل ساختمان؛

ب ( خنک کردن فضاهای د اخل ساختمان؛

پ ( تعویض هوای فضاهای داخل ساختمان؛

ت ( تخلیه هوای فضاهای داخل ساختمان؛

ث ( تهیه و ذخیره آب گرم مصرفی؛

١۴-١-١-2- طراحی، انتخاب مصالح و دستگاهها، اجرای کار، تغییر، نگهداری و بهره برداری تأسیسـاتی کـه در بند ١۴-١-١-1مقرر شده است، باید طبق الزامات مندرج در این مبحث )مبحث چهاردهم- تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع( انجام گیرد.

12-1-1-3- این مبحث از مقـررات، در چهارچوب تأسیساتی که در بند 14-1-1-1- مقـرر شـده اسـت، باید با اهداف ایمنی، بهداشت، آسایش، بهره دهی مناسب و صرفه اقتصادی تفسیر شود..

14-1-1-4- الزامات تأسیسات مکانیکی زیر خارج از حدود الزامات این مبحث از مقررات است:

الف( تأسیسات بهداشتی داخل ساختمان؛

ب( تأسیسات آتش نشانی داخل ساختمان؛

پ( لوله کشی گاز داخل ساختمان؛

14-1-1-5- پیوست های این مبحث نباید جزئی از مقررات تلقی شوند، مگر در حدودی که در متن مقـررات بـه آن اشاره شده است.

 

لازم است جهت دانلود کتاب مورد نظر بر روی لینک مربوطه کلیک نمایید.