مبحث شانزدهم (تأسیسات بهداشتی) سال انتشار 1382
مهر 06

 

16-1- الزامات قانونی

16-1-1- حدود و دامنه کار

16-1-1-1- «مبحث شانزدهم- تأسیسات بهداشتی» الزامـات حـداقل را، کـه رعایت آنها مشمول الزام قانونی است، در مورد تأسیسات مکانیکی که به منظورهای زیر در داخل ساختمان نصب می شود، مقرر می دارد:

الف( لوله کشی آب مصرفی در ساختمان؛

ب ( لوله کشی فاضلاب بهداشتی در ساختمان؛

پ ( لوله کشی هواکش فاضلاب؛

ت ( لوازم بهداشتی؛

ث ( لوله کشی آب باران ساختمان؛

16-١-١-2- طراحی، انتخاب مصالح، اجرای کار، تعمیر، تغییر، نگهداری و بهره برداری از تأسیسـاتی کـه در بند 16-١-١-1مقرر شده است، باید طبق الزامات مندرج در این مبحث )مبحث شانزدهم- تأسیسات بهداشتی( انجام گیرد.

16-1-1-3- الزامات مقرر شده در این مبحث، در چارچوب تأسیساتی که در بند 16-1-1-1 آمده، باید با اهداف ایمنی، بهداشت، آسایش و صرفه اقتصادی توسط مسئول امور ساختمان در شهرداری یا مقامات قانونی دیگر، تعبیر و تفسیر شود.

16-1-2- استاندارد

16-1-2-1- آن قسمت از استانداردهایی که در این مبحث به آنها اشاره شده، باید جزئی از مقررات تلقی شود.

16-1-2-2- اگر بین مطالب این استانداردها با الزاماتی از متن این مقررات مغایرتهایی مشاهده شود، الزامات متن مقررات در آن مورد باید معتبر شناخته شود.

16-1-3- تغییر مقررات

16-1-3-1- هرگاه قسمتی از این مقررات حذف شود یا تغییر کند، موجب بی اعتبار شدن قسمت های دیگر آن نمی شود.

16-1-3-2- استفاده از تأسیسات ساختمانهای موجود که طبق قسمت حذف شده یا تغییر یافته قبلاً اجرا شود.

 

لازم است جهت دانلود کتاب مورد نظر بر روی لینک مربوطه کلیک نمایید.