پنجمین نمایشگاه بین المللی بیمارستان سازی، تجهیزات و تأسیسات بیمارستانی
اسفند 07

حضور شرکت آریا تهویه خراسان در پنجمین نمایشگاه بین المللی بیمارستان سازی، تجهیزات و تأسیسات بیمارستانی تهران در تاریخ 26 الی 29 آذر ماه 1398