روز مهندس مبارک
اسفند 07

 

 

مهندسی یعنی استفاده از علم برای یافتن راه حل های خلاقانه

روزت مبارک مهندس خلاق روزهای سخت زندگی

 

روز مهندس مبارک