استاندارد و گواهینامه ها
اسفند 17

 استاندارد ASHRAE مربوط به عضویت در انجمن مهندسین تأسیسات و تهویه مطبوع آمریکا

استاندارد CE مربوط به سازگاری و مطابقت
به الزامات اساس قانون مربوط به سلامت ایمن
و حفاظت از محیط زیت اتحادیه اروپا

گواهینامه IMS
مربوط به سیستم مدیریت یکپارچه

گواهینامه BS OHSAS 18001
مربوط به استاندارد مدیریت ایمن

استاندارد 14001 BS EN ISO
مربوط به مدیریت زیست محیطی

استاندارد 9001 BS EN ISO
مربوط به مدیریت کیفیت


پروانه کسب


پروانه بهره برداری


گواهینامه عضویت