نشریه شماره 4-128 سازمان برنامه و بودجه
مهر 06

2-5-1- کلیات

2-5-1-1- حدود و دامنه کار

الف) ضوابطی که زیر بند 2-1-1 حدود و دامنه کار آمده است بر قسمت بند 2-5 عایق کاری حاکم می باشد و رعایت آن الزامی است.

ب) هرگونه عایق کاری در تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع و به منظورهای زیر، باید با رعایت ضوابط مندرج در این قسمت از مشخصات فنی عمومی (2-5) عایق کاری صورت گیرد:

1) عایق کاری گرمایی (Termal insulation) به منظور :

  • ایجاد تأخیر در انتقال گرما

  • حفاظت در برابر یخ زدن (Freezing)

  • کاهش شدت صدا و ارتعاش (Acoustical insulation) که در این حالت ممکن است عایق عملکرد گرمایی نداشته باشد.

2) عایق کاری رطوبتی به منظور جلوگیری از نفوذ بخار آب به درون عایق

پ) هرگونه عایق کاری در تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع و در موارد زیر، باید با رعایت ضوابط مندرج در این قسمت از مشخصات فنی عمومی بند 2-5 عایق کاری انجام شود:

1) لوله ها و اجزای لوله کشی

2) کانال ها و پلنوم های هوا

3) دودکش ها

4) کانال های هود آشپزخانه

5) دستگاه ها و مخازن

ت) مصالح عایق کاری، شامل موارد زیر، باید بر اساس ضوابط مندرج در این قسمت از مشخصات فنی عمومی بند 2-5 عایق کاری انتخاب شود:

1) جنس و شکل مواد عایق (Insulation materials) با روکش کارخانه ای یا بدون روکش

 

لازم است جهت دانلود کتاب مورد نظر بر روی لینک مربوطه کلیک نمایید.