نشریه شماره 2-128 سازمان برنامه و بودجه
دی 24

فصل سوم- انواع دستورالعمل و نحوه ابلاغ

ماده 7- دستورالعمل های موضوع آئین نامه به سه گروه به شرح زیر نقسیم می شود:

بند 1- گروه اول دستورالعملهایی که رعایت کامل مفاد آن از طرف دستگاه های اجرایی، مهندسان مشاور، پیمانکاران و عوامل دیگر ضروری است (نظیر فرم ضمانت نامه ها، فرم پیمان ها، استانداردهای فنی، تجزیه واحد بها و غیره)

بند 2- گروه دوم دستورالعمل هایی که به طور کلی و برای موارد عادی تهیه می گردد و بر حسب مورد دستگاه های اجرایی، مهندسان مشاور، پیمانکاران و عوامل دیگر می توانند به تشخیص خود مفاد دستورالعمل و یا ضوابط و معیارهای آن را با توجه به کار مورد نظر و در حدود قابل قبولی که در دستورالعمل تعیین شده تغییر داده و آن را با شرایط کار مورد نظر تطبیق دهند (نظیر حق الزحمه مهندسان مشاور، شرایط عمومی پیمان، مشخصات عمومی و ...)

بند 3- گروه سوم دستورالعمل هایی است که به عنوان راهنمایی و ارشاد دستگاه های اجرایی، موسسات مشاور، پیمانکاران و سایر عوامل تهیه می شود و رعایت مفاد آن در صورتیکه دستگاههای اجرایی و موسسات مشاور روش های بهتری داشته باشند اجباری نیست.

ماده 8- سازمان موظف است گروه هر دستورالعمل را به طور مشخص در متن آن قید نموده و به علاوه در مورد دستورالعمل های گروه 1 و گروه 2 تا تاریخی که از آن تاریخ لازم است به مورد اجرا گذاشته شود تعیین نماید؛ مدت زمان بین تاریخ صدور این دستورالعمل ها و تاریخی که به مورد اجرا گذاشته می شود نباید از 3 ماه کمتر باشد، در صورتی که دستورالعمل ناقص و یا جایگزین تمام و یا قسمتی از دستورالعمل های قبلی باشد لازم است مراتب صراحتاً و با ذکر مشخصات دستورالعمل های قبلی در متن دستورالعمل قید گردد.

 

لازم است جهت دانلود کتاب مورد نظر بر روی لینک مربوطه کلیک نمایید.