محصولات

خانه بیمارستانی (هایژنیک)

هواساز هایژنیک (Hygienic Air Handling Unit)

سیستم هایژنیک زیر مجموعه اي از سیستم هاي اتاق تمیز...

کندانسور هوایی عمودی (Vertical Air Cooled Condenser)

* کندانسور هوایی عمودی با شاسی کمپرسور وخط تبرید