محصولات

خانه ورزشی و صنعتی

کندانسور هوایی عمودی (Vertical Air Cooled Condenser)

* کندانسور هوایی عمودی با شاسی کمپرسور وخط تبرید

اواپراتور مکعبی (Cubic Evaporator)

ظرفیت برودتی 4 الی 115 کیلووات سرمایشی